maandag 4 juni 2012

Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging bijeen

Maandag 4 juni 2012
Organogram van de VU-vereniging met haar stichtingen en instellingen
Regiocomitébijeenkomst RC Fryslân
Vanavond komt het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging bijeen in een vergaderzaal van Stenden University Hotel te Leeuwarden. Het is een laatste vergadering van dit seizoen. Een mooi moment om even terug te blikken, maar bovenal om vooruit te kijken naar wat de in de komende weken en maanden door ons zal worden gedaan. Na de opening stellen we de agenda voor vandaag en het vergaderverslag van de vorige vergadering vast, waarna een aantal ingekomen stukken kort de revue passeren.

Activiteitenplanning 2012-2013
We bespreken een aantal programmavoorstellen, die in het volgende seizoen wellicht tot publieksactiviteiten zullen leiden. De toekomstige samenwerking met onze Friese voorkeurspartners zoals het Friesch Dagblad, Stenden Hogeschool en Tresoar houden we daarbij in beeld.
Een uitgebreid inhoudelijk gesprek voeren we over 'De lessen van de Eurocrisis'. Aan de hand van een eerste programmavoorstel bespreken de mogelijke inhouden van een tweetal of drietal avondprogramma's in Leeuwarden, bij voorkeur in oktober/november 2012 en januari 2013. Dit voorstel zal in de komende weken nader worden uitgewerkt.
In oktober 2012 organiseren we de jaarlijkse besloten Statutaire Ledenvergadering met aansluitend de openbare 6e Sminialezing. Met de School of Business van Stenden Hogeschool zijn we in gesprek om te komen tot een open publiekslezing over de waarde van culturele en sociale kennis ten behoeve van sociale innovatie; zulks als tegenhanger van de de economische waarde van kennis, waar in onze ogen momenteel (te)veel aandacht voor is.
Aanvang 2013 staat weer de jaarlijkse VU-Alumnibijeenkomst op het programma. Een voorstel voor een in Fryslân wonende alumna (als gastvrouw) en haar uitvoeringslocatie zijn besproken. De uitvoering van dit plan gaat van start.

VU-Verenigingszaken 2012
Zoals te doen gebruikelijk is, sluiten we deze bijeenkomst af met een aantal onderwerpen met betrekking tot de lopende zaken in ons VU-Verenigingsverband. We bespreken kort de aanstaande (oktober 2012) wijzigingen in de samenstelling en taakverdeling van ons Friese Regiocomité.
Tenslotte bespreken we de agenda en de vergaderstukken van de eerstvolgende landelijke Ledenraadsvergadering die in de VU te Amsterdam zal worden gehouden. Met een delegatie van vier Regiocomitéleden zullen we de komende Ledenraadsvergadering bijwonen.

Geen opmerkingen: