vrijdag 2 oktober 2009

Inputvergadering van Ledenraad NBG in Haarlem

Vrijdag 2 oktober 2009

De Ledenraadsvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG), die ik als vertegenwoordiger van de NBG-Regio Noord bijwoon, vindt plaats in het NBG-kantoor in Haarlem. Deze statutaire vergadering wordt deze keer "Inputvergadering" genoemd, vanwege het feit dat niet zozeer op statutaire zaken wordt gefocust, maar nu op de wederzijdse input met betrekking tot de inhoud van programma's die binnen het NBG draaien. NBG-Verenigingsvoorzitter Henk van de Graaf zit deze Inputvergadering voor.

In het eerste deel van de bijeenkomst staat het NBG-project van de "Bijbel in Gewone Taal" (BGT) centraal. NBG-vertaalteammedewerker dr. Matthijs J. de Jong (Nieuwtestamenticus) verzorgt een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot dit majeure project, dat als doel heeft om een geheel nieuwe bijbel in gewone, eenvoudige taal uit te geven in het jaar 2014, het jaar waarin het NBG 200 jaar bestaat (zie ook mijn weblogbericht van 23 augustus 2009). Daarna volgt een korte workshop Bijbelvertalen aan de hand van de voorliggende proefvertaling van Matteüs 11:20-30. Door parallellezing vergelijken we de BGT-proeftekst met hetzelfde tekstgedeelte uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Tevens bespreken we het "Dossier De Bijbel in Gewone Taal". Boeiend om te zien en te horen wat er allemaal komt kijken bij eigentijds Bijbelvertalen.

Daarna komt de NBG-nota "Beleid Bijbelgebruik 2009-2013" aan de orde. Drie experts op het gebied van bijbelgebruik - of nog mooier: "bijbelomgang" - delen met ons hun ervaring en opvattingen. Na de forumdiscussie volgt we een mobiele stellingenworkshop, waarna we afsluiten met de plenaire bespreking van de genoemde nota.

De eerste expert die aan het woord komt, is dominee Johannes Linandi, predikant van "Gereja Kristen Indonesia Nederland" (GKIN; de Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk). Hij is tevens lid van onze NBG-Ledenraad namens SKIN (Samen Kerk In Nederland), het platform van emigrantenkerken in Nederland. Ds. Linandi begint met zijn uitgangspunt: "De Bijbel is een waardevol boek voor mensen". Dan vertelt hij over de wijze waarop binnen zijn kerk invulling wordt gegeven aan aspecten die de "Navigator Studenten Verenigingen" relevant achten op het gebied van Bijbelgebruik, te weten: Horen, Lezen, Studeren, Memoriseren en Mediteren.

Tweede expert is professor dr. Jacob van Bruggen, met zijn presentatie over "Het verband tussen Bijbelgebruik en Geloofsidentificatie met de geschiedenis van de grote daden van God". Hij beschouwt de Bijbel als: Heilig boek om de mensen toe te rusten". Van Bruggen laat ons nadenken over de vraag hoever we als NBG zouden moeten gaan op het gebied van Bijbelgebruik, voorbij de primaire taak van het NBG om Bijbels te vertalen en te zorgen dat die Bijbels de mensen bereiken.

De derde expert is Docent Praktische Theologie dr. Ciska Stark, verbonden aan het Doopsgezind Seminarium van de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Ze heeft twee wandborden met bijbeltekst bij zich en vertelt erbij dat Bijbelteksten mensen vroeger de juiste woorden gaven op de lief en leed-kruispunten van het leven, en dat de geloofstaal van tegenwoordig zich los van de Bijbel(taal) ontwikkelt. Maar betekent dat dan ook dat het "Gezag van de Bijbel" weg is? Nee, de Bijbel is relevant om de God van ons leven te leren kennen. Laten we het woord "Bijbelgebruik" vervangen door "Bijbelomgang", want "omgang met de Bijbel" veronderstelt veel meer, namelijk dat de mens in relatie staat tot de Bijbel, en andersom ook. Ze heeft hoge verwachtingen van het rendement van de eventueel te ontwikkelen onderwijsmethodieken op het gebied van Bijbelgebruik. Maar we moeten dan wel bereid zijn tot een paradigmawisseling in de transitie die momenteel gaande is van de lees-Bijbel (in woord & beeld) naar de Bijbel in de virtuele wereld van het internet. Hoe dan ook, de Bijbel moet in onze handen en in onze harten komen.

Geen opmerkingen: