vrijdag 5 juni 2009

Vergadering Ledenraad NBG in Haarlem

Vrijdag 5 juni 2009

De Ledenraadsvergadering van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) die ik als vertegenwoordiger van de NBG-Regio Noord bijwoon, vindt plaats in het NBG-kantoor in Haarlem. Deze statutaire vergadering wordt voorgezeten door Verenigingsvoorzitter Henk van de Graaf.

We nemen vandaag afscheid van Ledenraadslid ds. Niehof en richten ons dan op de (her)benoemingen van de ledenraadsleden ds. van Deventer, Z.H.E. mrg. dr. Schoon, ds. Linandi en ds. Zandbergen. In de bestuursvacature die is ontstaan door het vertrek van mevr. dr. Doorewaard voorzien we vandaag met het benoemen tot lid van het NBG-bestuur mevr. ir. van der Stelt-Scheele. We benoemen twee leden tot lid van verdienste van het NBG.

Vervolgens wordt het Jaarverslag 2008 van de NBG geheel doorgenomen, hetgeen leidt tot de goedkeuring van de jaarverslaglegging over afgelopen boekjaar. Daarna gaan we over tot wijzigen van de statuten, betrekking hebbend op de vernieuwde zienswijze ten aanzien van de bestuurlijke structuur (governance) van het NBG en de statutenwijzigingen die betrekking hebben op de herziening van de regionale structuur van de vrijwilligersbeweging van het bijbelgenootschap. In een eerder stadium zijn een aantal reglementen die aanhaken aan de statuten reeds vastgesteld. Het reglement dat vandaag door ons tenslotte nog wordt vastgesteld, is het "Reglement Ledenvertegenwoordiging".

In de afgelopen maanden hebben we in diverse gremia gewerkt aan de nota over het vrijwilligersbeleid van het Nederlands Bijbelgenootschap. Als kroon op het vele werk keurt de Ledenraad vandaag de inhoud van de nota "Een beweging in beweging; het vrijwilligerswerk van het Bijbelgenootschap" goed en worden hieromtrent werkafspraken voor de komende maanden gemaakt.

Geen opmerkingen: