maandag 9 maart 2009

6e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 9 maart 2009

We komen als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) bijeen in hotel De Witte Bergen in Eemnes. Het is de eerste keer dat we gezamenlijk vergaderen met alle leden van het Landelijk Team, bestaande uit de beroepskrachten van het NBG, die allen Regiocoördinator zijn van een NBG-regio in den lande. Evenals de vorige keren, toen we bijvoorbeeld eens met de direkteur van het NBG spraken en ook tweemaal vergaderden met een bestuurslid in ons midden, is het ook vandaag als prettig ervaren om - toegespitst op specifiek hiertoe geagendeerde zaken - met elkaar in gesprek te zijn, om daarbij vanuit diverse perspectieven vanuit de werkorganisatie èn vanuit de vrijwilligersbeweging te komen tot eigentijdse ideeën, voorstellen en besluiten.

Belangrijkste agendapunt van vandaag is de beleidsnotitie "Een beweging in beweging"; over het beoogde beleid met betrekking tot het vrijwilligerswerk van het NBG voor de jaren 2009 - 2014. Na alle voorbesprekingen die er her en der in de organisatie zijn geweest, bespreken we vandaag in breed comité de nagenoeg definitieve versie van de beleidsnotitie, die over enkele weken ter vaststelling zal worden aangeboden aan het bestuur van de NBG.

Wederom ontspint zich de discussie over waar nu precies het primaat van het NBG ligt: in de werkorganisatie van beroepskrachten òf in de beweging van de vrijwilligersorganisatie. Dat ligt hier en daar gevoelig, krijgt dan ook veel aandacht, vooral ook omdat wij als vrijwilligers en beroepskrachten eigenlijk voortdurend op zoek zijn naar de beste wijze waarop de beroepskrachten en de vrijwilligers (de laatsten opgeteld zo'n 80 fte's) tot optimale samenwerking en resultaat komen. Voorwaar een fikse uitdaging, en zeker als in de praktijk blijkt dat beide partijen zich zo betrokken voelen op hun doel & werk.

Diverse metaforen komen hiertoe ter tafel, zoals bijvoorbeeld de groep vrijwilligers en de groep beroepskrachten die van een vogel elk een vleugel vormen, die beide en tegelijk nodig zijn om de vogel te laten vliegen teneinde zijn doel te bereiken. In de concept-beleidsnotitie staat nu dat de vrijwiligersbeweging het hart is van het Bijbelwerk van het NBG. Dat kun je zo wel stellen, maar dan moet je m.i. ook de beroepsorganisatie in die beeldspraak een plaats geven. Daarom heb ik onder andere gesteld dat je daarop voortbordurend ook de metafoor kunt kiezen van de vrijwiligersbeweging als het lichaam met hoofd, hart en handen, waarin je de professionele werkorganisatie net zo goed ook als het hart kunt beschouwen, dat de essentiële levensader vormt voor het goed doen functioneren van dat hele grote lichaam (van NBG-vrijwilligers). En we zijn het er toch zeker wel over eens dat hart & lichaam bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen, moeten en willen functioneren.

Geen opmerkingen: