zondag 3 februari 2019

Recht doen

Zondagavond 3 februari 2019
Avondgebed in de Sint-Vituskerk van StiensAvondgebed volgens de liturgie van Taizé
Na de zonnige winterwandeling vanmorgen en vanmiddag door het Groningse Oude Hunzedal, en na thuiskomst aan het eind van de middag te hebben genoten van een prachtige winterzonsondergang, breekt de avond aan, en nemen Durkje en ik deel aan het periodieke Avondgebed volgens de liturgie van Taizé.
Durkje heeft met de overige leden van haar Taizégroep aan het begin van de avond het koor van de kerk ingericht voor deze avondviering, en als ik tegen half acht vanavond over het kerkhof naar de ingang van de kerk loopt, valt het licht vanuit de kerkzaal gezellig kleurrijk naar buiten.

Recht doen
Net als in het Franse Taizé staat het Licht (de opstanding) van Pasen centraal. Deze Gemeentedienst wordt gehouden in het koor van de Grote - of Sint-Vituskerk, boven op de terp in het centrum van Stiens.
Het thema van dit avondgebed is ‘Recht doen’. De lezingen, de liederen en het gebed geven daar woorden aan; en het is vervolgens aan ons dit in daden om te zetten.

Regenboog en Recht
We zingen het bijpassende aanvangslied 'The Kingdom of God  .... is justice and peace and joy in the Holy Spirit', en vervolgen dat met het 'Jubilate. alleluia'.
De Friestalige Psalm 82-lezing 'Tjsin de ferkearde rjochtspraak' wordt tussen de teksten door afgewisseld met het gezongen 'Alleluia'. 
Voorafgaand aan de lezing van de tekst 'Over rechters, koningen, priesters en profeten' - uit het Oudtestamentische bijbelboek Deuteronomium - zingen we enkele malen 'Ik sil sjen, dat is wis, de goedens fan de Hear yn it lân fan it libben'. 
Deze bijbellezing beantwoorden we met het gezongen 'Leau no mar yn Him en wês net bang. Gods frede bewarret jimme hert'.
De meditatieve stilte daarna wordt gevolgd door de voorbeden, waarin ook het thema 'Recht doen' centraal staan.
Die voorbeden sluiten we af het gezamelijk luidop bidden van 'Het Onze Vader', en aansluitend zingen we 'Jesus remember me when You come into Your Kingdom'.

Bron van Leven, Liefde, Licht
Tijdens het zingen van 'Dans nos obscurités' gaan de grote lichten in de kerkzaal uit, en het licht van onze kaarsen geven we aan elkaar door tijdens het zingen van 'Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben, lit nea ta dat it tsjuster ta my sprekt, skyn yn my troch Jo leafde, o Hear.
En als we daarna zingend 'El Senyor / Al myn hope / Meine Hoffnung' drietalig enkele malen hebben gezonden, gaan de kerklichten weer aan, en doven we onze kaarsen.
We verlaten de kerkzaal in stilte; en wie nog wil blijven om te bidden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. We dragen dan de volgende woorden mee naar ons (t)huis:

"De Bron van Leven, Liefde en Licht
zij met ons en geven ons Vrede".
Geen opmerkingen: