dinsdag 5 juli 2016

Positieve vraag? Positief antwoord!

Dinsdag 5 juli 2016 
Presentatie van René Kloosterman (AeQui)

Waarderend auditen
Binnen Stenden Hogeschool hebben we in de afgelopen jaren een team van enkele tientallen geschoolde, gecertificeerde auditoren samengesteld. Dit auditorenteam komt enkele malen per jaar bijeen, enerzijds om de audits en het auditen op elkaar af te stemmen, en anderzijds voor deskundigheidsbevordering. Dit auditorenteam wordt aangestuurd door onze hogeschool-afdeling Quality Assurance.
Vandaag komt het auditorenteam na een gezamenlijke lunch bijeen in de vergaderaccommodatie van Stenden Hotel voor een sessie over 'Waarderend auditen', verzorgd door René Kloosterman, directeur van AeQui, één van Nederlands Evaluatieburo's, die onder andere opleidingen in het hoger onderwijs visiteren, teneinde de kwaliteit van deze opleidingen te beoordelen.

René Kloosterman:

  • Kwaliteit kun je niet meten. Kwaliteit moet je ervaren.
  • Een goede beoordeling draagt bij aan het verbeteren van het hoger onderwijs.
  • Als je gaat innoveren, kan het ook wel eens mis gaan.

Appreciative inquiry
Kloosterman begint zijn presentatie met de aanpak van 'Appreciative Inquiry', waarbij mensen binnen bijvoorbeeld een hogeschool samen vooral onderzoeken wat er wel werkt, in plaats van dat men focust op wat er verkeerd gaat. Met deze vorm van waarderend onderzoeken verleg je de focus (1) van problemen naar perspectief en (2) van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap ervaren en samenwerken.
Deze activerende en positieve aanpak zorgt voor creativiteit, betrokkenheid en allerlei initiatieven die nodig zijn om je werk succesvol te laten zijn. Je gaat dus vooral voor die zaken die je energie geven.
Waarderend onderzoeken gaat onder andere over:

  • Verwonderen: wat gaat er goed in deze organisatie; bij het auditen haal je het positieve naar boven.
  • Verbeelden: hoe zal het er hier in de toekomst uit zien?; bij het auditen zoek je naar dromen die werken.
  • Verankeren: die gewenste toekomst gaan we samen vorm geven; bij het auditen kijken we naar een organisatie in wording, waarin de verandering in gang is gezet.
  • Verwezenlijken: zo realiseren we die beoogde toekomst, bij het auditen praat je dan over wat al goed werkt.

Angelsaksisch en/of Rijnlands managen
In het tweede deel van deze themamiddag over waarderend auditen staan we stil bij de verschillen tussen het zogenoemde Angelsaksische en het Rijnlandse denken.

  • Bij het werken volgens het Angelsaksische model staan de volgende elementen centraal: in control, controleren, risicomanagement, plan, regels/procedures, audit en problemen oplossen.
  • Bij het werken volgens het Rijnlandse model gaat het daarentegen om: vertrouwen, interesse, kwaliteit, proberen, inzicht, dialoog en ontwikkelen.

Als je over zou willen stappen van het Angelsaksische model naar het Rijnlandse model zou je bijvoorbeeld de 'populaire' PDCA-cyclus van Plan, Do, Check en Act moeten transformeren naar: Plan, Do, Trust en Attention/Interest.

Inspireren en leren
Zodra dit alles te berde wordt gebracht door René Kloosterman, ontstaat een levendige gedachtewisseling, waarin we positief kritisch naar onze eigen organisatie gaan kijken, naar hoe we binnen Stenden Hogeschool plannen, leiding geven, organiseren en controleren. We reflecteren op de door ons gebruikte systemen van kwaliteitszorg, van auditeren, van visiteren, en we voelen ons vooral ook vrij om te bespreken wat ons eigen aandeel daarin is. Het is maar goed dat ook de tijd van deze bijeenkomst goed wordt bewaakt, want als het al tijd is om deze sessie te beëindigen, zijn we met elkaar als auditoren nog lang niet uitgesproken over ons werk als docent, als manager of als stafmedewerker, en - allen hier aanwezig - ook als auditor.

Geen opmerkingen: