maandag 27 juni 2016

Discussienotitie Omgevingsvisie 2016 van de provincie Fryslân

Maandag 27 juni 2016 
Cover van de Samenvatting van de Omgevingsnotitie

Lange termijnvisie

Onze provincie Fryslân gaat een zogenoemde 'Omgevingsnotitie' maken, waarin het nieuwe provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving wordt beschreven, aangaande de hoofdlijnen voor de langere termijn (tot 2025/2030) met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van Fryslân, de provinciale waterhuishouding, de infrastructuur, en natuur, landschap en milieu.
Qua doelen is dit visiedocument gericht op zaken als: samenhang, herkenbaarheid, inzicht, sturing, flexibiliteit en organisatie. De nadruk ligt vooral op het uitnodigen van ontwikkelingen.
De vier integrerende principes van de nieuwe visie richten zich op een verbonden, versterkt, verrijkt en verduurzaamd Fryslân.

Welkom in het Pop Up-Kantoor
De samenvatting van de 'Discussienotitie omgevingsvisie' van Provinciale Staten van Fryslân - die een samenvatting is van de alomvattende Discussienotitie Omgevingsvisie - wil alvast een voorzet geven voor de gewenste maatschappelijke dialoog.
De provincie nodigt alle belangstellenden uit om vooral mee te denken en mee te praten over het vorm en inhoud geven aan de nieuwe omgevingsvisie. Dat gebeurt onder andere in enkele zogenoemde 'pop up-kantoren', met een aantal tijdelijke 'provinciehuizen' in de provincie. Die pop up-kantoren van de provincie kwamen/komen ongeveer een week in een aantal plaatsen in de provincie. De pop up-kantoren zijn onder andere al geweest in Wolvega, Leeuwarden, Franeker, Drachten, Dokkum, en deze week is iedereen welkom in het pop up-kantoor dat tot en met vrijdag is gevestigd in het prachtige stadhuis van Bolsward.
De directie in het Friese provinciehuis heeft de jongste groep trainees van de provincie Fryslân uitgedaagd om vorm en inhoud te geven aan deze pop up-kantoren. Resultaat is dat die pop up-kantoren er daadwerkelijk zijn gekomen. Met deze 'inloopkantoren' komt de provincie naar de burger toe. 
Ook met behulp van sociale media wordt met de Friese 'mienskip' gecommuniceerd. Iedereen kan vragen stellen, ideeën inbrengen, antwoorden geven op de discussievragen, en een eigen visie inbrengen. De ingebrachte ideeën en visies worden verzameld en daarna geëvalueerd. Vervolgens maakt de provincie er dan een 'Omgevingsvisie' van. Die nota vormt dan de basis voor de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 klaar moet zijn.


Het enthousiaste medewerkersteam van het provinciale Pop Up-kantoor in Dokkum

Uitdaging voor trainee en burger
Pieter is één van de trainees van de provincie Fryslân die deze uitdagende opdracht tot een succes moeten maken. De trainees hebben enthousiast gewerkt aan de voorbereidingen, en de pop up-kantoren zijn inmiddels een feit geworden.
Bezoekers van de pop up-kantoren kunnen de Samenvatting van de Discussienotitie Omgevingsvisie gebruiken om - als ze dat willen - gestructureerd te reageren op de belangrijkste items van deze discussienotitie.
De discussienotitie kent een thematische indeling. De afzonderlijke thema's werken ook op elkaar in. De notitie focust niet alleen op de inhoud van het beoogde provinciale beleid, maar ook op de rol die de provincie daarin kan spelen. De provincie hoeft niet overal de lead op, maar zou ook heel goed kunnen aansluiten op allerlei andere partijen die in Fryslân al met initiatieven zijn gekomen of gaan komen.

Tien thema's

De Discussienotitie Omgevingsvisie richt zich voornamelijk op de volgende thema's:
 • Wonen, werken en voorzieningen
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Recreatie en toerisme
 • Duurzame energie
 • Milieu, in relatie tot het woon- en leefklimaat
 • Landbouw, landelijk gebied
 • Landschap en cultuurhistorie
 • Natuur
 • Water
 • Bodem en ondergrond
Uitwerking per thema
Elk thema wordt op identieke wijze kort maar krachtig uitgewerkt aan de hand van de volgende items:
 • Waarom een visie op dit thema?
 • Wat speelt er bij dit thema?
 • Waar gaat de discussie met betrekking tot dit thema over? 
Reflecteren
Van het eerste thema 'Wonen, werken en voorzieningen' valt mij op dat die overwegend gericht is op bedrijven. Er wordt toch ook in andere organisaties gewerkt, zoals in de zorg, in het onderwijs en in de publieke sector. 
Bij de zaken die bij een gegeven thema spelen, zie je nog wel eens een ongelijkwaardigheid qua items. Zo vind je bijvoorbeeld bij het eerste thema drie specifieke zaken en één aspect van meer algemene aard. Die verscheidenheid hoeft geen zwak punt te zijn, immers waar de ene burger zich vooral ziet uitgenodigd om te reageren op heel specifieke zaken, geeft een andere burger er de voorkeur aan om op een meer algemeen niveau te reageren, op een iets hoger abstractieniveau. Beide perspectieven zijn uiteraard goed.
De discussiepunten zijn (bewust of onbewust?) zo opgesteld dat ze een reactie van de lezer/pop up store-bezoeker oproepen. Bijvoorbeeld: als er minder woningen en bedrijventerreinen over de diverse 'kernen' te verdelen zijn, mag je dan met recht stellen dat het 'minder nauw luistert' waar ze terecht komen? Of - integendeel - zou je juist dan een gedegen visie op spreiding of concentratie moeten hebben? Roept u maar!

Dit geeft energie
Het thema Mobiliteit en Bereikbaarheid wordt in haar uitwerking veel breder getrokken, waar vooral ook aspecten als veiligheid en duurzaamheid worden aangekaart. Waar het bij bereikbaarheid als oorzaak en mobiliteit als gevolg vooral gaat om het 'Wat', gaat het bij de uitwerking van dit thema in veiligheid en duurzaamheid vooral ook om het 'Hoe' van dat 'Wat'.
Sterk vind ik wel dat de notitie ook duidelijk aangeeft wat niet (weer/meer) ter discussie wordt gesteld. Zo is bijvoorbeeld van de duurzame energiemix het onderdeel windenergie al ingevuld. Einde discussie. Daarentegen mag je over zonne-energieopstellingen, biomassa en warmte nog uitgebreid discussiëren. Zo weet je als burger in elk geval in welke richting je energie effectief zou kunnen zijn.
Het geheel overziend, nodigt deze samenvatting van de Discussienotitie Omgevingsvisie je wel uit om over de beschreven thema's en aanzetten tot uitwerking met elkaar in gesprek te gaan. Om die discussie nog enige kracht bij te zetten, zou een aantal meer specifieke casuïstieken op regionaal en lokaal niveau nog wel kunnen helpen. Alles wat de burger in de provincie helpt om vanuit diens eigen individuele context deze discussienotitie lezend binnen te wandelen, zal vast en zeker de burger-reacties op de door de provincie voorgelegde visie verrijken.

Geen opmerkingen: