vrijdag 12 februari 2016

Proefvisitatie voor de Schoolleidersopleiding

Vrijdag 12 februari 2016 
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen door het proefvisitatiepanel 
Accreditatie
Voor de post-HBO-Schoolleidersopleiding van Stenden Professionals (gelieerd aan Stenden Hogeschool) en ECNO (gelieerd aan NHL Hogeschool) is het binnenkort  zover dat ze voor de periodieke kwaliteitskeuring zal gaan. Over enkele weken komt een extern, onafhankelijk en gezaghebbend auditpanel op bezoek om de kwaliteit van deze opleiding te onderzoeken. Periodiek doorloopt deze post-HBO-opleiding in het cursorisch hoger beroepsonderwijs een door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs voorgeschreven kwaliteitskeuring, om voor de daarop volgende jaren het keurmerk te verdienen, als bewijs van aangetoonde kwaliteit. Op grond van de accreditatie van het Schoolleidersregister PO kunnen de aan deze opleiding afgestudeerde schoolleiders zich inschrijven in het Nederlandse Schoolleidersregister, hetgeen een verplichting is voor alle schoolleiders in het Nederlandse basisonderwijs.

Zelfevaluatie 
Onze opleiding treft momenteel de voorbereidingen om zo'n visitatie ten behoeve van de volgende accreditatie te organiseren. Daartoe schreef de opleiding een zogenoemde Kritische Reflectie, zijnde een zelfevaluatierapport met een serie bijlagen, op grond waarvan de visitatiecommissie haar onderzoek zal verrichten. Als onderdeel van deze kwaliteitscyclus, worden alle interne en alle externe deelnemers alvast voorbereid op zo'n verificatieonderzoek. Om alle participanten een idee te geven van de ins en out van zo'n onderzoek, wordt vandaag voorafgaande aan de echte visitatie een zogenoemde proefvisitatie georganiseerd.

Proefvisitatie 
Vanmorgen is in de congresaccommodatie van het Stenden Hotel van onze Leeuwarder Stenden Hogeschoolvestiging een proefvisitatiecommissie van start gegaan om de hele dag in gesprek te gaan met alle gespreksgroepen, die tijdens zo'n visitatie de revue passeren. Voor deze opleiding is het proefvisitatieteam samengesteld uit enkele medewerkers van drie hogeschool die ervaring hebben met visiteren, aangevuld met een werkveldvertegenwoordiger (een onderwijsbestuurder), èn - last but not least - óók een afgestudeerde van deze opleiding (die momenteel studeert aan de opleiding Master Learning and Innovation van Stenden Hogeschool), om met name en tevens het studentenperspectief in deze proefvisitatie goed mee te nemen.

Verificatie
Gedurende deze proefvisitatie voert het proefpanel diverse gesprekken van ongeveer een uur met onder andere studenten en afgestudeerden, met docenten en een lector, met werkveldvertegenwoordigers, en met de directie- en managementleden, nadat de visitatie is aangevangen met de presentatie van een zogenoemde Showcase, die werd verzorgd door de drie kerndocenten van de opleiding. Aan de hand van het zelfevaluatierapport en van de onderliggende bewijsdocumenten verricht het auditteam haar verificatieonderzoek, enerzijds om te beoordelen of de opleiding aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet, en anderzijds om alle gesprekspanels alvast te laten ervaren op welke wijze zo'n onderzoek naar de kwaliteit van deze opleiding wordt uitgevoerd.

Bevindingen 
Aan het eind van deze auditdag verzorgt de voorzitter van het proefvisitatieteam in een plenaire sessie voor alle deelnemers een uitgebreide terugkoppeling van de voorlopige bevindingen. Over enkele dagen publiceert het proefpanel haar proefvisitatierapportage, met daarin aanbevelingen voor de opleiding, om nog de laatste puntjes op de 'i' te zetten, alvorens de visitatie over enkele weken kan plaatsvinden.
We mogen terugzien op een geslaagde proefvisitatiedag, waarin we als nauw betrokkenen met elkaar bezig zijn geweest om nog eens weer aandachtig te kijken of en in welke mate deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitscriteria, die gelden voor een dergelijke post-HBO-opleiding.

Geen opmerkingen: