woensdag 3 november 2010

Ledenbijeenkomst 2010 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Dinsdag 2 november 2010

De jaarlijkse Ledenbijeenkomst van Rabobank Leeuwarden-Noord Friesland vindt vanavond plaats in Crystallic te Leeuwarden. Een grote opkomst; meer dan 400 leden wonen deze ledenvergadering bij. De bijeenkomst wordt geopend door Jan Zeinstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Nadat de secretaris en twee stemopnemers door de voorzitter zijn aangewezen, worden de notulen van de laatstgehouden kieskringvergadering door de aanwezigen vastgesteld.

Ledenraadslid Ytzen Strikwerda komt in zijn presentatie met het nieuws uit de Ledenraad. Hij vertelt over het speeddaten met andere Ledenraden van Rabobanken in den lande en meldt dat onze Ledenraad in gesprek is geweest met jongeren over de visie van deze jongeren op het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank. Daarna volgt de Terugblik en Toekomstverwachting van de bank, uitgesproken door directievoorzitter Klaas Evert Engelse.

Van onze kieskring St. Annaparochie/Stiens wordt mijn Stienser dorpsgenoot Klaas Elgersma herbenoemd als Ledenraadslid en dan wordt ook bekend gemaakt dat de Stienser Joost Zoethout met 46 stemmen nipt heeft gewonnen van de ook uit Stiens afkomstige Sikke Roosma, met zijn 41 verkregen stemmen. Joost Zoethout wordt nu derhalve benoemd tot Ledenraadslid. Na de verkiezingsronde van alle vier kieskringen wordt bekend gemaakt welke regionale projecten dit jaar een financiële bijdrage ontvangen uit het Rabobank Coöperatiefonds. Van de 60 ingediende aanvragen, zijn 29 genomineerd. Dit jaar hebben 1789 leden gestemd (in 2009 was dat nog 1285) op de genomineerde projecten.

Totaal wordt vanavond op grond van deze verkiezing door de ledenvergadering € 100.000,- uitgekeerd aan de uitverkoren organisaties, die met hun genomineerde project een bijdrage leveren aan de gemeenschap in ons werkgebied. Eén van de gelukkigen is mijn Stenden-collega, Jan Osinga, die vanavond ook aanwezig is als lid van de delegatie van de genomineerde muziekvereniging "De Bazuin" uit Tzummarum. Zij zijn de gelukkige eerste prijswinnaars van hun eigen kieskring en gaan vanavond met een cheque van € 2.500,- naar huis. Daarmee zal de kachel in hun oefenlokaal binnenkort weer branden en zitten ze er weer warmpjes bij.

Na de mededelingen en de vragenronde wordt de officiële kieskringvergadering gesloten en volgt een pauze in de grote noordhal van Crystallic.

Na de pauze verzorgt de bekende strafadvocaat Wim Anker - van Anker & Anker Strafrechtadvocaten - een buitengewoon boeiende lezing over "De advocaat in het strafproces". In zijn lezing staan de vijf uitgangspunten van het advocatenkantoor van de gebroeders Anker centraal, te weten:
1. Wij hebben een eenzijdige taak, namelijk: het bijstaan van de cliënt;
2. Wij staan een ieder bij, zonder uitzondering;
3. Wij hebben de regie, en nooit de cliënt;
4. De cliënt kiest ons; wij nooit de cliënt; we wachten tot we gebeld worden;
5. Wij vragen nooit aan de cliënt of hij ons kan betalen; we hebben een kantoor met een sociaal gezicht.

Enkele uitspraken, door Wim Anker vanavond uitgesproken:
a. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen;
b. Het recht op verdediging is in de grondwet ver"Anker"d;
c. Ferdi E. (verdacht van ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn) heeft van onze regionale advocatenpraktijk een landelijke praktijk gemaakt;
d. In al die jaren hebben we maar één zaak geweigerd: die van de heren die met de middenstip van het Abe Lenstrastadion bij ons ten kantore verschenen;
e. De lastigste cliënten zijn de advocaten;
f. De Volendam-zaak was onze meest indrukwekkende zaak;
g. Leef niet als een monnik; Anker en Anker, voor al uw misdrijven;
h. Ons advocatenkantoor hoeft helemaal geen parkeerplaats, want 98% van onze cliënten zit vast en de overige 2% heeft een rijontzegging. En onze mooie wachtkamer?, daar zit dus nooit iemand.

Wim Anker sluit tenslotte af met een kort vragenrondje. Even humoristisch als hij zijn hele serieuze, indrukwekkende lezing heeft gelardeerd met zijn veelvuldige kwinkslagen, volstaat hij voor deze vragenronde met die ene vraag die hij zichzelf stelt, namelijk: "Wat zijn uw mooiste strafzaken". Welnu, dat zijn de principiële zaken, die grensverleggend zijn, zaken die wetswijzigingen tot stand brengen; waarbij je kunt denken aan: de zaak van Ferdi E., aan het rookverbod in de Wadloper-trein en aan de betrouwbaarheid van de snelheidsmeting door flitspalen.

Geen opmerkingen: