zondag 3 januari 2010

Bijbelleesrooster 2009 van het NBG

Zondag 3 januari 2010

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt al sinds lang jaarlijks een Bijbelleesrooster beschikbaar, bedoeld als hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel. In 2008 begon het NBG ermee om naast de Bijbeltekst iedere dag ook een korte opmerking in de vorm van een kleine aantekening toe te voegen. Omdat de reacties daarop overwegend positief waren, werd die toevoeging ook in het Bijbelleesrooster 2009 van het Nederlands Bijbelgenootschap opgenomen. In 2009 heeft het NBG als bezuinigingsmaatregel deze lijn voor 2010 niet doorgezet. Het Bijbelleesrooster wordt door het NBG in 2010 wel beschikbaar gesteld, maar dit jaar zonder een korte aantekening bij de dagtekst.

Al jaren heeft dominee Klaas Touwen het NBG-Bijbelleesrooster met grote zorgvuldigheid en met respect voor de Bijbelleestraditie samengesteld. In het leesrooster van 2009 troffen wij op een aantal plaatsen teksten aan uit de deutero-canonieke boeken: Bijbelboeken die in de traditie van de Kerk o.a. gelezen worden door de Lutheranen, de oud-katholieken en de rooms-katholieken. Omdat dat respect naar beide kanten dient uit te gaan, is voor de dagen waarop de deutero-canonieke Bijbelteksten gelezen worden, ook een canoniek alternatief aangeboden.

Omdat Bijbellezen en bidden eigenlijk bij elkaar horen, troffen wij in het Bijbelleesrooster van 2009 per maand ook een aantal gebedsintenties aan over bijvoorbeeld: Bijbel(vertaal)werk, de productie van de Bijbel in Gewone Taal, het jongerenwerk, Bijbelgebruik, alle medewerkers van het NBG en over de Bijbel10daagse.

Dit Bijbelleesrooster volgt ook de doorgaande zondagse Bijbellezing, waarmee veel kerken in Nederland werken. Daardoor sluit de zondagse Bijbellezing in de kerk goed aan bij de doordeweekse lezingen, en andersom natuurlijk ook. In 2009 hebben we gelezen uit de volgende Bijbelboeken: Daniël, Deuteronomium, Ezechiël, Genesis, Handelingen, Hebreeën, Jesaja, Jona, (1, 2 en 3) Johannes, Judas, Koningen, Korintiërs, Leviticus, Lucas, Makkabeeën, Marcus, Matteüs, Openbaring, Petrus, Psalmen, Rechters, Romeinen, Timoteüs, Titus en Zacharia.

Op de omslag van het Bijbelleesrooster 2009 staat Genesis 1 afgebeeld uit de Delftse Bijbel, het eerste gedrukte Nederlandstalige boek. De Bijbel had daarmee de primeur, toen die als eerste boek in 1477 in Delft door Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch werd uitgegeven. Van deze Delftse Bijbel zijn waarschijnlijk zo'n 250 exemplaren gedrukt, waarvan nog maar ongeveer 50 exemplaren zijn getraceerd en waarvan het NBG er 3 exemplaren in haar Bijbel(bibliotheek)collectie heeft. De Bijbel heeft dus al een lange traditie, ook in Nederland. Het Bijbelleesrooster van het NBG gaat bij de tekstvermelding uit van de versnummering van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), uitgegeven in 2004 door het Nederlands Bijbelgenoootschap te Haarlem.

Geen opmerkingen: